arrow-intranet-overlay.png
Stichting Sarkon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

De Medezeggenschapsraad

Op school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met bijvoorbeeld de les- en werkomgeving, maar ook met onderwijsmethoden en doelstellingen. De medezeggenschapsraad (MR) is het (wettelijk verplicht) orgaan voor inspraak en advies over dit soort zaken die voor kinderen, ouders en personeel van belang zijn.
Meer informatie over de Wet Medezeggenschap op scholen is te vinden op www.infowms.nl
Onze school maakt deel uit van een groter geheel namelijk de stichting SARKON waarbij 16 basisscholen zijn aangesloten. Hiervoor is ook een MR actief: de Gemeenschappelijke MR, de GMR. Deze adviseert en besluit over de zaken die de individuele school overstijgen. Rob Tuin vertegenwoordigt o.a. onze school in de GMR.

Wat doet de MR?
De ‘pijlers’ van de MR zijn informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Dit betekent voor de MR dat het bestuur van de school de MR veel informeert en regelmatig om advies vraagt. Voor sommige zaken zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolreglement of de samenstelling van de formatie (aantal en soort leerkrachten) heeft de MR zelfs instemmingbevoegdheid, wat inhoud dat de MR eerst toestemming moet verlenen voordat in deze aangelegenheden veranderingen optreden. Wat de MR mag en kan staat omschreven in het reglement en het statuut. Deze liggen ter inzage op onze school.

De MR vergadert ongeveer zes maal gedurende het schooljaar en bespreekt dan de lopende zaken. Ook José Vos is hierbij aanwezig en informeert ons vanuit de schoolleiding. De schoolleiding heeft overigens geen stemrecht in de MR.
De vergaderingen zijn in principe openbaar net als de agenda en notulen.
De MR vindt het belangrijk aanspreekbaar te zijn voor ouders en personeel. Dit kan rechtstreeks of op een vergadering. U kunt de MR ook bereiken via mr.dehofstee@sarkon.nl

Wie zitten er in de MR?
De vertegenwoordiging van de MR is evenredig. Zij bestaat uit vier gekozen ouders (oudergeleding) en vier leerkrachten (personeelsgeleding). De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar.
In onderstaand overzicht staan de leden van de MR voor het schooljaar 2017/2018.

Oudergeleding Personeelsgeleding
Joyce de Bakker (voorzitter) Elles Peters (Secretaris)
Meïrah Loosschilder Monique Houtkooper
Alex Platte Judith Kraak
   
 

no images were found

    
  
 
 U kunt de MR bereiken via mr.dehofstee@sarkon.nl
 

Hieronder kunt u de notulen van de MR vergaderingen terug vinden:

 

MR notulen do 29 juni 2017

MR notulen di 18 april 2017

MR notulen 7 februari 2017

MR notulen 6 december 2016