arrow-intranet-overlay.png
Stichting Sarkon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Lees hier alles over de Medezeggenschapsraad van De Hofstee

Medezeggenschap

In het onderwijs is de medezeggenschap zo georganiseerd dat naast personeelsleden ook ouders zeggenschap kunnen uitoefenen. Op de 19 afzonderlijke Sarkonscholen gebeurt dat via de medezeggenschapraad waarin zowel personeel als ouders zitting hebben. Daarnaast kent Sarkon een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en heeft Sarkon een zetel in de ondersteuningsplanraad. In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap bij stichting Sarkon is geregeld.

 MR

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit tenminste 4 leden. De MR overlegt met de schooldirecteur over onderwerpen als verbetering van het onderwijs, de personeelsbezetting, het schoolplan, communicatie en betrokkenheid naar ouders, veiligheid (in en rond de school). Op de websites van de afzonderlijke Sarkonscholen vindt u informatie over de medezeggenschapsraad.

OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft als belangrijkste taak in te stemmen met het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor gaan zorgen dat alle leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen.

 GMR

Ieder schoolbestuur met meer scholen heeft een GMR. De afkorting GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. In dit overleg wordt gesproken over beleid dat het bestuur voornemens is uit te voeren.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Daarnaast heeft de raad het recht om eigen initiatieven bespreekbaar te stellen. Zo kan de GMR invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de scholen. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de onderwijskundige doelstellingen, de verdeling van formatie over de scholen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid. De GMR wordt geïnformeerd over voorgenomen besluiten van de algemeen directeur en kan afhankelijk van het onderwerp hierover adviseren dan wel instemming verlenen. Daarnaast kan de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn.

De GMR heeft een eigen GMR-reglement en een huishoudelijk reglement.

De GMR van Sarkon bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

De oudergeleding bestaat uit:                        De personeelsgeleding bestaat uit:

Mirjam Bus                                                        Saskia Groeneweg

Arnold Kalf                                                        Joke Harlaar

Linda Klaver                                                     Caroline Orij

Margreet Kraak                                                Monique Otjes (voorzitter)

Hajo Solkesz                                                     Rachel Hoekstra

Rob Tuin (vicevoorzitter)                               Annelies van Vugt

De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: Hanneke de Cock.

Als lid van de GMR vinden wij het belangrijk mee te denken over een optimale ontwikkeling van Sarkon en de kinderen op Sarkon-scholen, als betrokken ouder, of als toegewijd leerkracht. Wij realiseren ons dat we als ouders en leerkrachten vanuit een verschillende rol en verantwoordelijkheid samen zeggenschap kunnen uitoefenen en daarmee de schoolorganisatie en het onderwijs voor de kinderen continu kunnen helpen verbeteren.
Indien u contact wilt met de GMR dan kan dat via gmr@sarkon.nl